Дива свиня

Срок за ловуване: – целогодишно
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.
[ Цени ]
gligan